Почетна‎ > ‎

Речник појмова

Активно слушање

- вештина слушања друге особе с пажњом и поштовањем, уз јасно (вербално и невербално) стављање до знања да је слушамо; обухвата низ техника које помажу разумевању осећања и потреба саговорника.

Декларација

- документ који нема снагу закона, већ представља моралну обавезу за чланове - потписнице декларације.

Дете

- (по Конвенцији о људским правима) - свако људско биће које није навршило 18 година живота, осим уколико се у датој држави пунолетство не стиче раније.

Дискриминација

- сваки облик ускраћивања једнаких права другима. Сва права примењују се на сва лица без дискриминације и без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, имовинско стање, онеспособљеност, рођење или други статус.

Донатор

- појединци, националне или међународне организације, које дају финансијска средства за реализацију неког циља или плана.

Комуникација

- процес размене порука (вербалних и невербалних) између најмање две особе, која се одвија са одређеним циљом и намером.

Конфликт

- динамички, интерактивни процес, сукоб опречних ставова, импулса, интереса или тежњи.

Консензус

- начин доношења одлуке који захтева сагласност свих учесника у одлучивању.

Конвенција

- споразум или договор у облику обичајног права о модалитетима и нормама понашања.

Партиципација

- учешће, односно према Конвенцији о правима детета, право детета на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се то мишљење узме у обзир у свим ставрима и поступцима које га се непосредно тичу.

Потписивање међународног уговора

- моментом потписивања држава исказује спремност да преузме обавезе из међународног уговора.

Право

- општа, загарантована правила којима се уређују односи између људи, као и односи људи према заједници.

Ратификација

- чином ратификације држава преузима на себе обавезу да преузме све потребне законодавне, административне и остале мере за остваривање права признатих међународним уговором

Слобода говора

- право сваког грађанина да јасно износи своје мисли и схватања. Слобода говора је повезана са осталим основним политичким правима и слободама грађана, али је њена реална остварљивост условљена степеном демократичности неког друштва.

Слобода мисли

- право сваког грађанина да слободно мисли и одабере свој поглед на свет. Ово је битна претпоставка остваривања дечјих тј. људских права.

Уједињене нације

- међународна организација основана 1945. године с циљем заштите људских права, очувања мира и решавања сукоба међу државама.

Уговор

- сагласност воља између страна уговорница; важи за стране које су усагласиле своју вољу око одређених права и обавеза.

Устав

- највиши правни акт неке државе, са већом снагом од закона. Доноси га Устанотворна скупштина. Уставом се утврђује целокупно уређење државе.

Закон

- писани правни акт који доноси законодавни орган (у нашој држави Народна скупштина Србије)

Comments