Добробити од оснивања ученичких парламената

За ученике

 • остваривање права гарантованих међународним и националним документима
 • прихватање права и одговорности
 • уважавање личности ученика
 • свестран развој ученика
 • искуство тимског рада
 • учење о различитости и недискриминаторском понашању
 • јасна и благовремена информисаност свих ученика
 • могућност утицања на одлуке битне за ученике
 • квалитет сарадње између ученика и наставника
 • веће задовољство радом и животом у школи

За родитеље

 • одговорна деца која су свесна својих могућности и спремнија на бољу комуникацију
 • лакше идентификовање потреба свих страна
 • боља сарадња и задовољство школским процесом
 • мањи број конфликтних ситуација које настају услед незадовољства школским животом између родитеља и деце
 • примена научених вештина (прихватање различитих мишљења, толерантност, могућност аргументованог дискутовања...) у породичном животу кроз обострано учење и контат
 • активно укључивање у школски процес

За школу и наставнике

 • боља сарадња и комуникација са ученицима
 • упознавање са жељама и потребама ученика
 • смањивање одговорности и подела обавеза
 • задовољство доношеним одлукама, без присиле
 • смањивање времена које се троши на увођење реда и дисциплине у свакодневном раду
 • лакша адаптација на промене
 • веће задовољство радом и животом у школи

За локалну заједницу

 • лакше упознавање са потребама ученика и адекватно прилагођавање локалних акција
 • лакша и боља информисаност о животу у школи
 • боља расподела наменских средстава
 • могућност двосмерне комуникације ради реализације заједничких циљева
 • квалитет рада школа се побољшава чиме се побољшава квалитет живота у локалној заједници


Comments